Niagara Falls, Ont.

Name Niagara Falls, Ont.
Vessel Image For NIAGARA QUEEN
Source Date 1964-08-29
Source HCGL/MAIN
Size 6.34 x 4.40